loading

Algemene voorwaarden

Op de met u gesloten overeenkomst van behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Behandelaar: diëtist werkzaam bij Focus diëtistenpraktijk
  • Cliënt: natuurlijk persoon die een behandeling bij Focus diëtistenpraktijk afneemt.
 2. De cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, kan diensten van Focus diëtistenpraktijk afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is:
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering en de honoraria gedeclareerd kan worden bij een zorgverzekeraar, zorggroep (in het kader van ketenzorg) of andere organisatie, kan de consultatie niet eerder starten nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
 4. Focus diëtistenpraktijk informeert de cliënt over de kosten van de voorlichting.
 5. De behandelaar kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de behandelaar niet tot de gewenste resultaten leidt. De behandelaar stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de behandelaar een dergelijke situatie ziet aankomen.
 6. Het advies van de behandelaar is resultaatgericht van aard, zonder dat resultaat te garanderen. De behandelaar sluit aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de behandelaar.
 7. Het advies van de behandelaar kan in sommige gevallen na het consult worden toegezonden. Dit kan enkele dagen duren (maximaal 5 dagen) en zal mondeling met u worden afgesproken. 
 8. Gemaakte afspraken voor consulten kunnen tot 24 uur/1 werkdag (niet in het weekend) voor de start van het geplande consult geannuleerd worden.  Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de behandelaar niet eerder dan 24 uur heeft geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij die cliënt in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.
 9. De aan cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na dagtekening van declaratie te worden voldaan.
 10. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij het verzenden van een tweede betalingsherinnering zal het te factureren bedrag worden verhoogt met €15,- administratiekosten, ingaand op de vervaldag van de factuur.
 11. Focus diëtistenpraktijk zal in het hier melde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 12. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van Focus diëtistenpraktijk bindend.
 13. De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Focus diëtistenpraktijk handelt conform deze wet.
 14. Klachten met betrekking tot facturering kunnen tot 30 dagen na datum van facturatie ingediend worden bij Focus diëtistenpraktijk. Er wordt getracht de betreffende klacht onderling op te lossen.
 15. Klachten met betrekken tot onvrede over de behandeling worden bijvoorkeur eerst gemeld bij betreffende diëtist waarover de cliënt een klacht heeft. Als de cliënt niet tot een bevredigende oplossing komt, kan de cliënt een bericht sturen via het contactformulier. Alle klachten worden zorgvuldig door Focus diëtistenpraktijk in behandeling genomen. 
 16. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De geschillencommissie zal proberen tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de behandelaar als voor de cliënt.